top of page

Musical Accompaniments (Bay Area Artists)

0010-IMG_0611_edited.jpg

                      

Mridangam: Vid. Shri. Sanjeev Palamand
Nattuvanga: Guru. Smt. Vidyalatha Jeerage
Singer: Vid. Shruthi Aravindan
Violin: Vid. Shri. Susheela Narasimhan
Flute: Vid. Shri. Tejasvi Chakravarthy
Rhythms: Vid. Shri. Akshara Raghu

 

 

Choreography: Guru Vidyalatha Jeerage

 

Lighting: Arvind Chinya

 

Sound: Chaitanya Jeerage

Theater Management: Nathan Truitt

 

Videography: Phani Mahavrathayajula 

Invitation Design: Samyukta Patil

Photography: Ravi Shekar 

 

Makeup : Vidyalatha Jeerage 

 

Costume Designing: Sajini Namath and Vidyalatha Jeerage 

 

Emcee: Aishwarya Venkat

Webpage  Design: Vidyalatha Jeerage

Priest:  Peethadhipati Narayananand Swamiji

Lobby Decoration:  Anu Burji, Latha Swamy, Kalpana Rajendra, Mangala Shivakumar,

Bharati Suragimath, Puspha Math, Mamta Murthy

Stage Decoration: Chaitra Sathyanarayana,, Bhanu Naveen

 

Volunteers: Chaitra Sathyanarayana, Bhanu Naveen, Naveen Dorai, Chaitanya Jeerage,

Anusha Hiremath, Prakash Shivaswamy, Shivu Vibhuti, Ravi Suragimath, Anand A. V. , 

Anand Patil, Kallesh, Chetan Burji, Sadanand Hullur, Shivakumar Mathapathi,

Vishwanath Math, Nagu Chandrappa, Raj Banakar, Prakash Bilodi, Mahadev Karadigudda,

Murthy Hulikere, Sadashiva Kudalmath, Thipps

 

 

bottom of page